اقدامات حمایتی گروه

در این دسته اقدامات حمایتی گروه جهادی بسیج رسانه ای شهید آوینی شهرستان لنده را از قبیل اهدای ماسک،کمک های موردی، حمایت از ایتام و …مشاهده می نمایید

بستن